Insamlingspolicy

Denna policy berör hur Insamlingsstiftelsen Choice finansierar sin verksamhet, vilka källor samt andra regler för hur insamlingen ska bedrivas. Policyn är de riktlinjer som ska följas för insamling av medel till verksamheten. Den tar utgångspunkt från de värderingar som organisationen står för. Detta för att du som gåvogivare ska känna dig trygg när du ger en gåva till Insamlingsstiftelsen Choice.

Vårt arbete

Insamlingsstiftelsen Choice grundades 2010 och har sedan dess aktivt arbetat i ändamål att förbättra den allmänna hälsan bland ungdomar och unga vuxna. Detta gör vi genom ett samarbete med läkarstudenter från de medicinska högskolorna i Sverige, men även genom ett nystartat samarbete med psykologstudenter. Genom att bidra med kunskap om alkohol, narkotika och tobak (ANT) ämnar vi att ge ungdomar och unga vuxna förutsättningarna att ta egna kunskapsbaserade beslut kring deras egna ANT-bruk. Vi erbjuder även samtalsstöd och utbildning om psykisk ohälsa, för öka kunskapen samt förståelsen för detta ökande problem. Målet är att alla ungdomar och unga vuxna ska ha en god hälsa och en bra start i livet.

Insamlingens ändamål 

De flesta insamlingar går till Insamlingsstiftelsen Choice verksamhet i stort och avser oftast inte ett specifikt projekt. Visionen är att ge alla ungdomar och unga vuxna den kunskap de behöver för att ta egna kunskapsbaserade beslut kring sitt ANT bruk. I all insamlingsverksamhet ska ändamålet specificeras så att inga missförstånd kan uppstå hos givaren. I de fall missförstånd uppstår ska Insamlingsstiftelsen Choice bemöta detta med ett professionellt förhållningssätt och omedelbart utredas.

Är insamlingen projektspecifik ska detta tydligt framgå för givaren.

För att Insamlingsstiftelsen Choice ska kunna utvecklas och växa, kan insamlade gåvor även gå till viss administration samt insamlingskostnader. Dessa kostnader får aldrig överstiga
25 % i enligheten med regler från svensk insamlingskontroll.

Hur fördelningen av intäkterna har förhållit sig under ett verksamhetsår, rapporteras i årsredovisningen, som även publiceras på hemsidan.

God etik

Insamlingsstiftelsen Choices insamlingsverksamhet ska genomföras med god etik och moral. Choice ska alltid vara transparenta, öppna och ärliga. Givaren ska vara en fysisk eller juridisk person. Eftersom givaren är en viktig person för att Insamlingsstiftelsen Choices arbete ska fortgå står denna i centrum. Givarens gåvor är frivilliga och ska ske på dennes villkor. Insamlingsstiftelsen Choice utgår från principerna för 90-konto. Insamlingsaktiviteten styrs utifrån följande principer:

 • Marknadsföringen ska vara så tydlig som möjligt.
 • Användning av formuleringar som att gåvorna går oavkortat till ändamålen eller att insamlingen sker kostnadsfritt, ska inte förekomma.
 • Insamlingsstiftelsen Choice ska visa respekt för givarens integritet. Om detta inte är möjligt ska denna informeras om detta snarast. Information om givaren får inte ges vidare till någon tredjepart utan givarens medgivande.
 • Informationen ska vara saklig och sanningsenlig.
 • Insamling ska alltid ske till 90-konto.
 • Insamlade medel ska disponeras och komma ändamålen tillgodo utan onödiga kostnader.
 • Av insamlade medel går minst 75 % till ändamålet.
 • Max 25 % av insamlade medel går till administration och insamlingskostnader.
 • Givaren ska när som helst kunna ställa frågor till Insamlingsstiftelsen Choice och förvänta sig tillförlitligt svar.
 • Insamlingsstiftelsen Choice ska på ett lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor.
 • Givaren ska fritt kunna ta del av Insamlingsstiftelsen Choice stadgar och senaste årsredovisning.

Givarens medgivande 

Gåvogivaren ger i och med sin gåva till Insamlingsstiftelsen Choice rätt att kommunicera med denna efter det att gåvan lämnats. Vid gåvogivning har givaren rätt att lämna samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för det tidigare nämnda ändamålet av Insamlingsstiftelsen Choice.

Kontroll och granskning 

Insamlingsstiftelsen Choice har 90-konto via Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att vi årligen kontrolleras, så att minst 75 % av våra insamlade medel går till vårt ändamål och att högst 25 % går till insamlings- och administrationskostnader. Våra räkenskaper granskas årligen av auktoriserad revisor i samband med bokslut.

Insamlingsmetoder 

Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det ska ske med respekt för den enskilde givaren. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag för våra insamlingsaktiviteter. För större gåvor och etablerade samarbeten med företag följer vi riktlinjer för företagssamarbeten, vilken inkluderar regler för vilka typer av företag som Insamlingsstiftelsen Choice kan motta stöd ifrån. Vi samlar in merparten av våra gåvor med följande metoder:

 • Annonser (print och digitalt)
 • Digitala medier (hemsida och sociala medier)
 • Spontana insättningar från privatpersoner (t.ex. kort, Swish, bankgiro)
 • Företagssamarbeten (regleras i vår policy för företagssamarbeten)
 • Insamlingsplattform (tredjeparter t.ex. TargetAid)

Finansiering 

Insamlingsstiftelsen Choice finansieras i huvudsak via offentliga bidrag men också av insamling av gåvor. Bidragen från offentliga källor avser EU, stat, landsting och kommun.

Insamlingsstiftelsen Choice finansierar sin verksamhet genom följande källor:

 • Bidrag från överstatliga organ, t.ex. EU
 • Bidrag från stat, kommun och landsting
 • Bidrag från stiftelser och fonder
 • Gåvor och samarbeten med företag
 • Gåvor från privatpersoner

Öronmärkning

Vi strävar efter att så få medel som möjligt öronmärks, eftersom vi i den mån det är möjligt vill kunna använda gåvorna till där det bäst behövs, vilket under ett verksamhetsår kan variera. Om en givare har specifika önskemål om vad en gåva ska gå till, tar vi emot denna gåva om vi bedömer att det önskade ändamålet är möjligt att genomföra. Detta sker alltid i dialog med givaren då vi också upprättar en överenskommelse om hur gåvan ska återrapporteras.

Nekande av gåvor 

Insamlingsstiftelsen Choice förbehåller sig rätten att neka gåvor i de fall stark misstanke om gåvogivarens verksamhet står i strid med stiftelsens riktlinjer, värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämpligheter. Andra skäl att neka gåva kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser på grund av att gåvan ges från politiska partier eller religiösa organisationer vars uppsåt är att marknadsföra partipolitiska eller religiösa åsikter, gåvor från företag och organisationer som bryter mot riktlinjer enligt Diskrimineringsombudsmannen eller gåvor från branscher inom alkohol-, tobak-, pornografi- och vapenbranscherna. Insamlingsstiftelsen Choice kan även tacka nej till gåvan om den är förenad med specifika villkor som vi anser att vi inte kan uppfylla, eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i proportion till gåvan i sig. Andra skäl att tacka nej kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader med mera som vi inte kan använda eller avyttra. Denna typ av beslut tas av styrelsen.

Returnering av gåvor och tvistiga gåvor

Insamlingsstiftelsen Choice återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att det sker inom rimlig tid efter från det att pengarna kommit Insamlingsstiftelsen Choice tillhanda och förutsatt att det inte redan finns ett upprättat avtal som ska efterföljas.

I det fall vi upptäcker troliga dubbelbetalningar, felbetalningar och dylikt initierar vi kontakt med givaren och genomför en återbetalning om det är givarens önskemål.

Minderåriga i insamlingsarbetet 

Vi riktar inga gåvoförfrågningar eller insamlingskampanjer till personer under 18 år. Vi tar inte emot gåvor från personer under 18 år utan målsmans samtycke, eller samtycke från ansvarig vuxen.

Hanteringen av personuppgifter 

Ni som hjälper oss att fortsätta sprida kunskap om ANT samt bidrar i kampen mot psykisk ohälsa bland unga är väldigt viktiga för oss. Vi på Insamlingsstiftelsen Choice värnar om er integriteten när vi hanterar personuppgifter. Insamlingsstiftelsen Choice följer dataskyddsförordningen GDPR som sedan 25 maj 2018 gäller i hela EU. Vår integritetspolicy kan ni läsa här: https://www.stiftelsenchoice.se/sv/om-choice/integritetspolicy/

Insamlingspolicyns giltighetstid 

Denna insamlingspolicy gäller från och med beslutsdagen tills vidare, men ses över en gång per år och revideras vid behov.

Insamlingspolicyns ansvarig 

Ansvarig för dokumentet är Robert Åkesson, robert@stiftelsenchoice.se

Har du synpunkter på vår insamlingspolicy, hör av dig till Robert Åkesson, se ovan.