Integritetspolicy

Vår integritetspolicy är framtagen för att ni som stödjer vårt arbete ska veta hur era personuppgifter behandlas, hur länge vi lagrar dem samt vad de används till. Vi värnar om er integritet och vill att ni ska känna er trygga när ni lämnar era personuppgifter till oss på Insamlingsstiftelsen Choice. Vi vill att ni har förståelse för hur era personuppgifter hanteras och att ni har kännedom om var ni ska vända dig om ni har några frågor. Vi har därför tagit fram en integritetspolicy som visar hur vi säkerställer att era personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen.

Varför Insamlingsstiftelsen Choice samlar in och sparar personuppgifter
Insamlingsstiftelsen Choice registrerar sina givares och volontärers personuppgifter, detta för att enkelt kunna kommunicera med dessa genom olika kanaler. Personppgifter registreras även för att kunna bibehålla en nära och god relation med givare och volontärer, på det sätt givaren och volontären önskar.

Vi på Insamlingsstiftelsen Choice kommunicerar med givare och volontärer genom utskick om vår verksamhet via e-mail, vid de fall givaren lämnat information som kan möjliggöra denna form av kommunikation samt godkänt denna. Vidare kommunicerar vi via vår hemsida och sociala medier, så som Facebook och Instagram. Insamlingsstiftelsen Choice kan komma att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte, anonymiserad statistik samt uppföljning och utveckling av verksamheten.

Insamlingsstiftelsen Choice behandlar era personuppgifter exempelvis när ni:

 • Skänker en gåva (genom hemsidan, swish).
 • Blir månadsgivare.
 • När vi tar fram riktade marknadsaktiviteter för analys eller exkludering.
 • Anmäler er till event/föreläsningar/utbildningar.
 • Ansöker om att bli volontär hos oss.
 • Kontaktar oss via kontaktformen på vår hemsida.

Vilka uppgifter sparar vi och hur länge?
När ni lämnar exempelvis gåvor, ansöker till att bli volontär eller i annat fall tar kontakt med oss kan Insamlingsstiftelsen Choice samla in personuppgifter som lagras och behandlas. Personuppgifter som Insamlingsstiftelsen Choice kan komma att samla in är: För- och efternamn, Postadress, Personnummer, Telefonnummer, E-postadress, Post- och bankgironummer, Kontonummer, Bokföringsdatum och belopp på skänkta gåvor. Även uppgifter som: Senast skänkta gåva, Korrespondensnoteringar, Ansökningshandlingar kan komma att sparas. För volontärer kan vi även behöva vissa uppgifter för att kunna kommunicera kring allt det praktiska som krävs för att bli introducerad som volontär och vara delaktig i verksamheten.

Laglig grund för att spara era personuppgifter
För att behandla dina personuppgifter behöver vi ha en laglig grund. Insamlingsstiftelsen Choice samlar in pengar till vårt ändamål att sprida kunskap om alkohol, narkotika och tobak (ANT) samt motverka psykisk ohälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna.

I och med att ni lämnar uppgifter till Insamlingsstiftelsen Choice ger ni tillåtelse till att Insamlingsstiftelsen Choice registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter använder Insamlingsstiftelsen Choice uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Vid de fall behandling av personuppgifter gäller barn behövs vårdnadshavares samtycke. Vid behandling av personuppgifter gällande personer under 13 år inhämtar vi vårdnadshavares samtycke för insamling och lagring.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, vilket innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre period än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Insamlingsstiftelsen Choice sparar personuppgifter upp till 36 månader efter den senaste gåvan, detta i enlighet med praxis inom branschen. Anledningen till detta är att givarcyklerna kan vara så länge. När det gäller ansökningshandlingar kan de sparas upp till 12 månader efter att rekryteringen är avslutad. Vid anmälan till event, föreläsningar och utbildningar sparar Insamlingsstiftelsen Choice era personuppgifter så länge eventet samt uppföljning är aktuellt, såvida du inte aktivt anmäler dig att få fortsatt information från Insamlingsstiftelsen Choice.

Om behandlingen av era personuppgifter grundar sig på att ni lämnat ett samtycke till behandlingen har ni alltid rätt att återkalla ert samtycke. Detta gör ni genom att kontakta oss enligt nedan information.

Vem kan ta del av era uppgifter?
Insamlingsstiftelsen Choice kommer inte sälja eller tillåta tredje part använda de personuppgifter som samlats in.

Insamlingsstiftelsen Choice kan komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för Insamlingsstiftelsen Choice räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, rekryteringsfirmor och eventuellt organisationer vi samarbetar med. Era uppgifter är alltid under vår kontroll och det är alltid Insamlingsstiftelsen Choice som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.
 • Tillvarata Insamlingsstiftelsen Choices rättsliga intressen.
 • Upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Insamlingsstiftelsen Choice strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES: men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av leverantör och underleverantör genom exempelvis en molntjänst.

Det här är era rättigheter

 • Ni har rätt att få tillgång till era uppgifter. En gång per år har ni rätt att få ett registerutdrag på den information om vilka personuppgifter som Insamlingsstiftelsen Choice har om er. Begäran skall vara skriftlig, undertecknad av er och tillhandahålla oss per post (inte e-post). Inom 5-30 arbetsdagar återkopplar Insamlingsstiftelsen Choice i ärendet. Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress.
 • Ni har rätt att begära att uppgifterna ändras eller raderas. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har ni rätt att begära att Insamlingsstiftelsen Choice ändrar eller raderar era personuppgifter om ni skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera era personuppgifter. Notera också särskilt att om vi raderar några eller alla av de uppgifter vi behöver för våra månadsgivare så upphör ert månadsgivande.
 • Ni har rätt att begränsa era uppgifter. I vissa fall har ni rätt att kräva att behandlingen av era personuppgifter begränsas. Med en begränsning markeras era uppgifter så att de endast får behandlas i vissa avgränsade syften.
 • Ni har rätt att motsätta att era uppgifter behandlas. I vissa fall har ni rätt att motsätta er att Insamlingsstiftelsen Choice behandlar era personuppgifter. Om en annan lag ligger till grund för behandlingen går det dock inte.
 • Ni har rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen. Ni kan alltid lämna in ett klagomål till Datainspektionen om ni anser att Insamlingsstiftelsen Choice behandlar era personuppgifter i strid med GDPR.
 • Ni har rätt till dataportabilitet. Om ni har lämnat era personuppgifter har ni i vissa fall rätt att få ut och använda dessa på annat håll. Insamlingsstiftelsen Choice är då skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.
 • Ni har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring.

Cookies
När ni använder våra hemsidor samlas uppgifter in via cookies. Information lagras då om er användning och vilka sidor som besöks. Det handlar om t.ex. teknisk information om er enhet och internetuppkoppling, så som operativsystem, webbläsarversion, IP-adress. Detta gör vi för att förbättra användarupplevelsen och möjliggöra analyser av beteendemönster. Om ni inte accepterar användandet av cookies kommer inga textfiler att lagras. Det kan dock medföra att vår hemsida inte kommer kunna användas fullt ut.

Säkerhet
Insamlingsstiftelsen Choice har vidtagit de tekniska åtgärder som behövs för att skydda era personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Länkar till andra webbplatser
Insamlingsstiftelsen Choice webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs och ägs av någon annan än Insamlingsstiftelsen Choice då gäller inte denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsansvarig
Ni är alltid välkommen att kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information:
Telefon (vardagar 09-17): 08 642 10 00
E-post: info@stiftelsenchoice.se

Insamlingsstiftelsen Choice är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 802426-3306, Ragvaldsgatan 14, 118 46 Stockholm. Dataskyddsansvarig nås via robert@stiftelsenchoice.se